Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Regulamin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w AJP

I. Rezygnacja

      1. Bezpłatnie można zrezygnować z udziału w egzaminie do 45 dni przed terminem egzaminu. W takiej sytuacji opłata za egzamin zwracana jest na konto, z którego                  przelano ją na konto AJP.
      2. Między 45 a 40 dniem przed egzaminem rezygnacja z udziału w egzaminie powoduje potrącenie 50% opłaty. Pozostała część opłaty zwracana jest na konto.
      3. Po 40 dniu przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty za egzamin.

II. Egzamin Pisemny - sobota

 1. Każdy uczestnik musi mieć ze sobą paszport, własny długopis i maseczkę jednorazową.
 2. Czekając na wejście do budynku, w którym odbywa się egzamin, albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Jeżeli zdający przyniosą telefony komórkowe i/lub smartwatche będą one na czas egzaminu zamykane w podpisanych kopertach.
  Zwrot telefonów i/lub smartwatchy nastąpi po zakończeniu wszystkich części egzaminu pisemnego w sobotę.
 4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, egzaminator, osoby obsługujące technicznie egzamin), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Zdający, egzaminator oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie pisemnym i ustnym nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. Na teren budynku, w którym odbywa się egzamin, mogą wejść wyłącznie osoby z założonymi jednorazowymi maseczkami. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej egzaminator może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 7. Podczas egzaminu w salach egzaminacyjnych mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w obsługę egzaminu.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (NIE ołówka). Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie będą uwzględniane.
 2. AJP nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 3. W przypadku zauważenia przez komisję egzaminacyjną, że kandydat porozumiewa się z innym kandydatem w trakcie egzaminu lub używa jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego do komunikacji z osobą poza salą,
  egzamin takiej osoby zostanie unieważniony i kandydat nie będzie mógł kontynuować udziału w egzaminie.
 4. Zdający mają obowiązek stosowania się do poleceń egzaminatorów.
 5. Osoby, które nie zarejestrują się do 09.30 w sobotę, nie zostaną wpuszczone na egzamin.


III. Egzamin ustny - niedziela

 1. Każdy uczestnik musi mieć ze sobą paszport, długopis i jednorazową maseczkę.
 2. Czekając na wejście do ośrodka albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Na egzamin należy przybyć NIE WCZEŚNIEJ niż 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 4. Podczas egzaminu ustnego zdający mają zakryte usta i nos.

Dokładna lokalizacja miejsca egzaminu zostanie wysłana e-mailem dwa tygodnie przed datą egzaminu.

Plan egzaminu pisemnego B1

Sobota
08.50-09.30 – rejestracja kandydatów
10.00-10:30 – Rozumienie ze słuchu
10:40-11:20 – Rozumienie tekstu
11:30-12:15 – Poprawność gramatyczna
12.15 -13:00 – Przerwa obiadowa
13:05 -14:20 – Pisanie


Niedziela
09.00-16.00 egzaminy ustne

Dokładna godzina egzaminu ustnego dla każdej osoby zostanie wywieszona w sobotę w trakcie egzaminu z pisania.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: egzamin@ajp.gdansk.pl lub +48 609 087 301.